Mod. 347

(Declaració d’operacions realitzades amb terceres persones per un import anual superior als 3.005,06 €)

Si cada cop que afrontem una obligació fiscal, aquesta no anés ben farcida de canvis, podríem asseverar que hisenda no seria hisenda. Per tant, com que ells segueixen sent qui són i ara toca presentar el Mod. 347, repassem quines novetats s’incorporen.

 1. S’afegeixen dos col·lectius dins dels obligats a presentar la declaració:
  1. Les comunitats de propietaris en règim de propietat horitzontal.
  2. Les entitats sense afany de lucre de caràcter social.
 2. S’afegeixen dos col·lectius dins dels obligats a presentar la declaració: (Mòduls) hauran de subministrar informació no només de les operacions per les quals emetin factura, sinó també d’aquelles per les quals rebin factura i per les quals estiguin anotades al Llibre de registre de factures rebudes.
 3. Les Administracions Públiques. Independentment de quin sigui el seu import, hauran de donar informació de totes aquelles persones o entitats a qui hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes.
 4. Dins de les operacions que ja s’havien de declarar:
  • Vendes a clients o serveis usuaris.
  • Subvencions cobrades per organismes públics.
  • Pagaments o cobraments en efectiu superiors a 6.000,00 €
  • Cobraments per compte de tercers superiors a 300,51 €

Ara hi haurem d’afegir els següents continguts:

 1. Les operacions incloses en el règim especial de criteri de caixa.
 2. Les operacions en les quals el subjecte passiu sigui destinatari de la mateixa (inversió del subjecte passiu).
 3. Operacions amb béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent del duaner exemptes de l’IVA (apartat cinquè de l’Annex LIVA).
 4. S’incorpora un nou camp d’identificació del declarat per consignar el NIF-IVA en el cas d’empresaris o professionals establerts en un altre Estat membre que manquin de NIF.
 5. Queden exclosos  del deure de declaració els arrendadors de locals de negoci que estiguin subjectes a retenció (donat que la informació que aportaven al Mod. 347, ara ja la dóna l’arrendatari en fer el Mod. 180).

El termini de presentació finalitza el proper 28 de febrer.

PDUn any més, el que no ha canviat hisenda és el que es fa més evident de necessitar un canvi i que al nostre criteri és l’import sobre el que es fixa el llindar de la pròpia obligació de declarar. Primer, perquè encara té un valor obtingut a partir del canvi pesseta/euro amb uns decimals del tot fora de lloc i segon, perquè 500.000 pessetes de les d’abans era un import a considerar, ara, 3.005,06 € fa que de molts empresaris i empreses, gairebé surtin totes les seves operacions relacionades.