• Fotocopia DNI dels declarants i dels fills majors de catorze anys que convisquin en el domicili.
• Fotocopia Declaració de Renda de l’any passat.
• Compte bancari o IBAN en la qual es vol efectuar el pagament o el cobrament de l’Impost i de la qual en sou titulars.
• Referència Cadastral dels immobles de la vostra propietat (rebut IBI).
• Certificat de Sous, Pensions, o Prestacions per Desocupació cobrades i retencions practicades.
• Certificats Bancaris (Comptes Corrents, Fons, Hipoteques, Plans de Pensions…)
• Ingressos i despeses d’habitatges o locals arrendats (rebuts d’IBI, assegurances, comunitat, factures de reparacions, comptes de la Comunitat de Propietaris o Administrador), i en cas de LOCALS el certificat de l’arrendatari amb les retencions ingressades a l’Agència Tributària si us l’ha remès.
• Si sou empresaris o professionals: Impost d’activitats Econòmiques, Llibres oficials o EXCEL i pagaments a compte efectuats (Mod. 130-131).
• Si heu efectuat compravendes, donacions o herències, còpia dels documents notarials que recullin l’operació de quan es va fer la compra l’any que fora i de quan s’ha fet la venda o donació.
• Si heu venut accions o criptomonedes necessitarem la data i preu de compra d’aquestes accions o criptos i data i preu de venda, així com les corresponents despeses de corretatge i comissions.
• Circumstàncies personals sobrevingudes (grau d’invalidesa, canvi de domicili, separació, divorci, pensions compensatòries al cònjuge, viduïtat, naixement de fills, convivència amb ascendents o descendents).
• Les indicacions que considereu que poden afectar a l’ impost, com pensions que es cobrin de l’estranger, encara que no es recullin en les dades facilitades per l’Agència Tributària.
• Si s’han fet obres de millora d’eficiència energètica en el vostre habitatge i compleixen els requisits legals per a deduir, còpia de les factures de les obres i disposar del certificat energètic anterior i posterior a les obres.
• En general, qualsevol document que hagi generat ingressos, com a premis, subvencions, etc.