Us informem de la publicació al BOE de l’Ordre HFP/207/2022 on s’aproven els models de declaració de l’Impost sobre la Renda i de l’Impost sobre el Patrimoni per a l’exercici 2021.

S’eximeix, de declarar, als contribuents que no superin els límits de 22.000 o 14.000 euros en rendiments del treball —depenent del fet que aquests rendiments hagin sofert la retenció “normal” o no, respectivament— i sempre que no se superin determinats llindars en altres fonts de renda. Igualment, tampoc ho hauran de fer aquells contribuents que obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques, així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros anuals i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros.

No obstant això, serà necessari presentar la declaració per a sol·licitar i assolir les devolucions derivades de la normativa del tribut:

  • Perquè l’import de les retencions, ingressos a compte i pagaments fraccionats superen la quota líquida.
  • Per les quotes del IRNR pagades l’any en què es passa a tributar per l’IRPF.
  • Perquè es té dret a la deducció per despeses de guarderia o els cobraments anticipats de la deducció per maternitat hagin estat inferiors als que corresponen al contribuent.
  • En els casos en què l’import dels pagaments anticipats de les deduccions per família nombrosa o persones amb discapacitat a càrrec percebuts per un contribuent no obligat a declarar fos inferior al de la deducció corresponent.

També han de presentar la declaració de l’IRPF les persones titulars de l’ingrés mínim vital i les persones integrants de la unitat de convivència.

Quant a l’Impost sobre el Patrimoni, a més dels contribuents als quals li surt a ingressar, així mateix han de presentar la declaració d’aquest impost aquells que el valor dels seus béns o drets superi 2.000.000 d’euros.

Com cada any, ens posem a la vostra disposició per confeccionar-vos-la amb la màxima professionalitat, a partir de l’1 de maig.

Tanmateix, us recomanem paciència abans d’acceptar l’esborrany. Abans de l’esmentada data, la informació de la qual disposa hisenda és més susceptible de patir canvis. Durant el mes d’abril es produeixen forces declaracions substitutives o complementàries, dutes a terme per les empreses, a conseqüència dels tancaments anuals que s’esdevenen en confeccionar els llibres corresponents al 2021 i que es dipositen al Registre Mercantil durant el referit mes.