BAIXEN LES RETENCIONS

Com ja s’havia anunciat als mitjans, el passat dia 11 s’ha publicat el Reial Decret Llei 9/2015 https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf de mesures urgents per a reduir la càrrega tributària dels contribuents de l’IRPF i d’altres mesures de caràcter econòmic.

Per tant, a partir del 12 de juliol hem de prendre nota dels següents canvis pel que respecta a percentatges de retenció:

ACTIVITATS PROFESSIONALS

En termes generals, passen del 19% al 15% Els professionals amb facturació reduïda que ja venien aplicant aquest tipus, es queden igual.

Els professionals que iniciïn l’activitat, podran optar —durant el primer exercici i els dos següents— per aplicar un tipus del 7%, enlloc del 9% que venien aplicant fins la data.

El percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, serà també del 15%

ARRENDAMENTS, SOTSARRENDAMENTS i altres (veure detall)

Les retencions o ingressos a compte per aquest concepte, passen del 20% al 19,5%

Altres:

  • Rendiments del capital mobiliari (assegurances d’estalvi, dividends, comptes corrents)
  • Rendiments de béns mobles
  • Rendiments de la propietat intel·lectual i industrial
  • Guanys patrimonials per transmissió d’accions d’institucions d’inversió col·lectiva

RENDIMENTS DEL TREBALL

Aquí no parlem d’un tipus fix (podeu consultar les taules a l’enllaç de la publicació al BOE https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/11/pdfs/BOE-A-2015-7765.pdf), però en qualsevol cas, els pagadors hauran de fer la corresponent regularització en les nòmines que s’abonin a partir del 12 de juliol o, a la seva elecció, com a més tard, en les satisfetes a partir del proper 1 d’agost.