A partir de l’1 de gener de 2023 i a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 16/2022 de reforma de la llei concursal, s’introdueix una important novetat pel que fa als terminis de pagament dels ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris.

Mentre que actualment els terminis vigents van dels 12 als 36 mesos, a començaments de l’any vinent es veuran reduïts dels 6 als 12 mesos:

  • Termini màxim de 6 mesos per a pagar els deutes tributaris, quan els ajornaments o fraccionaments es constitueixen amb garantia diferent de l’aval bancari i es garanteixin mitjançant hipoteca, penyora, fiança personal i solidària o una altra que s’estimi suficient. També, en els casos en què es dispensi totalment o parcialment a l’obligat tributari de la constitució de garanties. (art. 82.1, paràgrafs segon i tercer de la LGT i art. 82. 2.a. de la LGT)
  • Termini màxim de 9 mesos quan es constitueixi a favor de l’Administració tributària aval solidari d’entitat de crèdit (aval bancari) o societat de garantia recíproca o certificat d’assegurança de caució. (art. 82.1, paràgraf primer de la LGT).
  • Termini màxim de 12 mesos quan es dispensi a l’obligat tributari de la constitució de garanties per:
    • Manca de béns suficients per a garantir el deute, sempre que l’execució del seu patrimoni pogués afectar substancialment el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d’ús de l’activitat econòmica respectiva.
    • Quan pogués produir un greu menyscapte per als interessos de la Hisenda Pública. (art. 82. 2.b. de la LGT).

Es manté l’exempció d’aportar garanties a les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris fins als 30.000,00 € i les quotes sempre es concediran per iguals imports i venciments mensuals.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.