Aplicació de la LOPD – Videovigilància

INTRODUCCIÓ
La captació i / o el tractament d’imatges amb fins de vigilància és una pràctica molt estesa en la nostra societat. La videovigilància generalment persegueix garantir la seguretat dels béns i les persones o s’utilitza en entorns empresarials amb la finalitat de verificar el compliment pel treballador de les seves obligacions i deures laborals. Les dues finalitats constitueixen béns valuosos dignes de protecció jurídica, però sotmesos al compliment de certes condicions. La utilització de mitjans tècnics per a la vigilància repercuteix sobre els drets de les persones el que obliga a fixar garanties.

La videovigilància permet la captació, i si escau l’enregistrament, d’informació personal en forma d’imatges. Quan el seu ús afecta persones identificades o identificables aquesta informació constitueix una dada de caràcter personal als efectes de
l’aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de les dades de caràcter personal (LOPD).

L’aplicació de la Llei Orgànica a aquests sistemes planteja cert grau de dificultat en tots els àmbits. D’una banda, el responsable ha de ser capaç d’identificar si l’ús que fa de les càmeres de vídeo es troba subjecte a la Llei D’altra, resulta
complex informar el titular de les dades i fer-ho amb criteris homogenis, comprensibles i fàcilment identificables.

No obstant això, a diferència de la videovigilància desenvolupada per les Forces i Cossos de seguretat que compta amb legislació específica que la regula, l’única regulació existent en l’àmbit privat, la Llei 23/1992 de 30 de juliol, de Seguretat Privada no conté indicacions precises en matèria de protecció de dades. I és evident, i així ho ha subratllat en diferents sentències del Tribunal Constitucional, que la videovigilància és un mitjà particularment invasiu i per això és necessària tant la concurrència de condicions que legitimin els tractaments, com la definició dels principis i garanties que s’han d’aplicar.
Per tot això, i amb la finalitat d’adequar aquests tractaments a la llei Orgànica 15 / 1999 es va dictar la Instrucció 1/2006, de 8 de novembre, de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres.

Però al costat de la videovigilància, vinculada a la seguretat o al control laboral, surgeixen nous usos i serveis basats en la captació i el tractament d’imatges registrades per videocàmeres o càmeres web. En els casos en què aquestes imatges
pertanyen a persones identificades o identificables resulta d’aplicació la LOPD.

enllaç a la pàgina oficial