Recuperació del “cèntim sanitari”

centim El TJUE ha dictaminat en sentència de 27 de febrer de 2014 la il·legalitat de l’anomenat “cèntim sanitari” (IVMDH – Impost sobre vendes detallistes de determinats hidrocarburs).

Amb aquest pronunciament per part de la UE, s’obre un termini per sol·licitar la devolució del cost d’aquest “cèntim sanitari”, mitjançant la via de la reclamació d’ingressos indeguts.

Ho podran fer tant les empreses, com els empresaris (autònoms) i particulars. Per a fer-ho caldrà emplenar un formulari i aportar la documentació justificativa del consum i pagament del carburant durant els anys 2010 i 2012 (període resultant de la combinació entre la prescripció de quatre anys i la finalització de la vigència de l’impost amb data 1 de gener de 2013)

El formulari a emplenar el trobareu clicant sobre aquest enllaç. Com podreu observar, per a tramitar-lo, caldrà que us identifiqueu mitjançant un certificat electrònic, DNI electrònic, o el recentment inventat PIN24H.

Tingueu ben present que d’acord amb l’article 29 de la Llei General Tributària, en quant a la documentació que s’ha d’aportar, s’ha de disposar de les factures pertinents. Per tant, tot i poder-ho intentar, la reclamació mitjançant l’acreditació de tiquets, extractes dels pagaments efectuats, desglossament de càrrecs en targetes, etc…, podria derivar en una no acceptació per part de l’administració.

Hisenda tindrà 6 mesos per emetre resposta i ja ha advertit que sotmetrà a control totes les sol·licituds que es presentin i que les peticions indegudes o la utilització de dades “incorrectes, inexactes o falses” podran ser sancionades.

El termini per efectuar la reclamació és fins el 27 de febrer de 2015

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin