DECLARACIÓ DE RENDA 2013

renda-2013

Aquest dilluns 5 de maig, hem iniciat la campanya “Declaració de Renda 2013”. El termini de presentació finalitza 30 de juny, tot i que en el cas que ens surti a pagar, si volem domiciliar el pagament veurem com el termini se’ns escurça en 5 dies i la data límit passa a ser la del 25 de juny.

Ja fa més d’un mes, concretament des de l’1 d’abril, que es pot demanar l’esborrany de la Declaració de Renda. Els càlculs fets per Hisenda responen a la informació de què disposa l’Agència Tributària i, com ve succeint any rere any, és possible que hi hagi dades errònies o incomplertes. Per tant, en tots els casos, caldrà comprovar la veracitat de les dades i que no existeixen errors en els càlculs.

Documentació requerida: (Cliqueu aquí per impressió en PDF)

Historial:

 • En el cas que aquest sigui el primer any que us fem la declaració, necessitarem que ens aporteu la que vàreu presentar corresponent a l’exercici 2012 (o anteriors si fos el cas). Evidentment si encara no n’heu fet mai, no caldrà.

Dades personals:

 • Fotocopia DNI de tots i cadascun dels integrants de la unitat familiar, així com de la resta de persones físiques amb dret a deducció (ascendents i descendents).
 • En el cas que alguna d’elles tingui una minusvalidesa superior al 33 per 100 s’haurà d’acreditar mitjançant certificat emès per Benestar Social.
 • Referència cadastral de l’immoble que consti com a domicili habitual.

Rendiments del treball personal:

 • Certificats IRPF emesos per les empreses on treballin i/o altres organismes dels que percebin rendiments els membres de la unitat familiar.
 • Els administradors o familiars i socis que estiguin per llei dins del règim especial d’Autònoms, hauran de justificar les quotes pagades i qui ha estat el pagador.

Rendiments del capital mobiliari:

 • Certificats bancaris de tots i cadascun dels comptes i resta de productes financers de què disposeu, inclosos préstecs i comptes de valors.

Rendiments del capital immobiliari o imputacions de renda:

 • En cas de tenir immobles a disposició del titular, és a dir que no siguin habitatge habitual ni estiguin arrendats, en tindrem prou amb que ens aporteu els rebuts de l’IBI a fi de poder comprovar el valor i la referència cadastral.
 • Si en canvi es tracta d’immobles arrendats, necessitarem a part dels mateixos, tota la resta de documents amb els que es puguin justificar despeses suportades (exemple: certificats bancaris de préstecs, factures administradors de finques, assegurances…)

  • Molt important si teniu habitatges arrendats: Us recordem que per a gaudir de la reducció del 100% en el cas de què els arrendataris tinguin una edat compresa entre els 18 i els 30 anys i els seus rendiments nets del treball o activitats econòmiques superin els 7.455,14 € , hauríeu de disposar de la corresponent comunicació per part d’ells. (Si no la teniu i us cal, demaneu-nos la informació que ha de figurar-hi)

Activitats econòmiques:

 • Evidentment, si teniu contractat amb nosaltres l’assessorament referent a la vostra activitat, no caldrà que ens aporteu res, doncs ja disposem de les dades necessàries. En cas de no ser així, per calcular els rendiments obtinguts en les activitats empresarials o professionals:

  • Llibre d’ingressos
  • Llibre de despeses
  • Llibre de béns d’inversió (amortitzacions)

Altres rendiments:

 • Ingressos per participació en societats, guanys i pèrdues patrimonials (venda d’immobles, finques, accions, fons d’inversió…)

  • Ull! Si heu fet operacions a borsa. No deixeu per al final aportar la documentació de què disposeu, doncs en molts casos la que tindreu serà insuficient i haurem de recavar-ne més amb qui sigui que us porti l’administració de la cartera.

Deduccions o reduccions:

 • Certificats de les aportacions a plans de pensions.
 • Certificats de les entitats financeres on consti l’amortització de capitals i interessos satisfets pel concepte d’adquisició d’habitatge habitual, així com, de ser el cas, justificants d’altres pagaments per aquest concepte.
 • Quantitats pagades en concepte d’arrendament de l’habitatge propi i donatius.

  • Us recordem que si viviu en un habitatge arrendat, és necessari fer constar el NIF del propietari.

Subvencions o ajudes:

 • Pla PIVE per l’adquisició de vehicles (si us va passar per alt al comprar el cotxe nou, ara toca prendre’n consciència: la subvenció rebuda tributa).
 • Qualsevol altra ajuda o subvenció rebuda, doncs caldrà valorar en cada cas si tributa o no. 

L’esborrany de la declaració i/o les dades fiscals que us hagi fet arribar Hisenda.

 • És molt important que adjunteu també la carta (primer full) on surt la referència per a poder descarregar les dades d’hisenda.

  • En el cas de què no ho hagueu rebut encara, us ho podem gestionar nosaltres si així ho desitgeu.

 

DECLARACIÓ DE PATRIMONI 2013

Si sou contribuents amb un patrimoni net major a 500.000 euros (tenint en compte que l’habitatge habitual està exempt en els seus primers 300.000 €) haureu de presentar excepcionalment un any més la declaració de Patrimoni.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin