RETENCIONS AL 15%

retencio

Amb efectes des del 5 de juliol d’enguany, hi haurà professionals que podran aplicar el tipus reduït de retenció del 15%

Per saber quins són els requisits per a poder-ne gaudir, cliqueu aquí.

Per a l’aplicació d’aquest tipus de retenció, els contribuents hauran de comunicar-ho al pagador del rendiments, quedant aquest últim obligat a conservar la comunicació degudament signada.

Per tant, si sou receptors de factures de professionals, no admeteu retencions al 15% si no us han fet arribar dita comunicació.

En el cas que sigueu professionals i necessiteu ajut per a confeccionar la mateixa, ja sabeu que com sempre ens teniu a la vostre disposició.

Els professionals amb residència habitual a Ceuta o Melilla, veuran reduït aquest 15% a la meitat, quan els rendiments tinguin dret a la deducció en la quota prevista en l’article 68.4 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis de l’Impost sobre Societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin