PRORROGAT – Registre especial del criteri de caixa RECC

caixa-7-2

PRORROGAT EL TERMINI FINS AL 31-03-2014!!!

Ens hem de decidir i ho hem de fer ja! 

A partir del proper 1 de gener de 2014, entra en vigor la nova modalitat optativa per a liquidar l’IVA i que ho farà sota les sigles RECC (Registre especial del criteri de caixa).

Com hi entrem? I si ho fem, en podrem sortir després?
És una modalitat a la que hi podrem accedir de forma voluntària i de la que igualment ens en podrem desdir si després d’entrar-hi veiem que no ens convé seguir-hi estant.

 Ara bé, això sí, tant per exercir-ne l’opció com la renúncia ho haurem de fer dins del mes de desembre anterior a l’any natural en el que vulguem que surti efecte. O sigui que en l’imminent cas que ens ocupa, si volem accedir-hi pel que fa al proper exercici 2014, ho haurem de fer dins d’aquest mes de desembre de 2013 (Prorrogat el termini fins el 31-03-2014 — Reial Decret 1042/2013, de 27 de desembre) “Nota: Els que optin a fer-ho durant el termini de la pròrroga, hi entraran amb efectes 2n trimestre 2014” .

Evidentment, per a les activitats que s’iniciïn posteriorment, l’opció s’haurà d’exercitar en la corresponent declaració censal d’inici d’activitat.
Per tant, cal tenir clar que hi podrem entrar en qualsevol exercici, sempre i quan ho notifiquem a hisenda el mes de desembre anterior al mateix. Igualment també en podrem sortir per la mateixa via, tot i que cal saber que, de fer-ho, haurem de restar-ne fora durant un període de 3 anys abans no hi puguem tornar a entrar.

Si hi optem, quines diferències hi trobarem?
Fins a la data, i a partir d’ara també de forma general, l’IVA es merita a la data del lliurament del bé o de la prestació del servei, independentment de quina sigui la data efectiva del seu cobrament o pagament (exceptuant-ne les bestretes).
Si ens acollim al
RECC, passarem a meritar-lo a la data en què realment tingui lloc el cobrament o pagament. O sigui, que cada cop que tanquem un trimestre, solament ens repercutirem aquelles quotes per l’IVA de les factures emeses que ja haguem cobrat, però igualment tan sols podrem deduir-nos aquelles quotes d’IVA de les factures que haguem pagat. D’aquí el seu nom de “criteri de caixa”. Tot i que si una factura encara no l’hem cobrada a 31 de desembre de l’any posterior a la seva emissió, n’haurem de liquidar igualment la corresponent quota d’IVA.

I si no hi optem, ens afecta en res?
Malauradament, sí. Totes les factures emeses per aquells qui estiguin dins del RECC, hauran de dur imprès un afegitó dient “Règim especial del criteri de caixa” i nosaltres ho haurem de tenir en compte encara que no hi estiguem acollits.
Com? Doncs, prenent-ne nota i vigilant en el moment de tancar el trimestre, perquè si encara no l’hem pagat, tampoc ens podrem deduir la quota corresponent d’IVA. Resumint, aquelles factures emeses per els qui estiguin inscrits al
RECC, obliguen a aplicar el criteri de caixa —exclusivament per a elles— a aquells que les reben. Aquest és un dels aspectes que fa més rocambolesca aquesta nova modalitat, i que ha aixecat veus pronunciant-se en el sentit de què pot arribar, per part de les empreses que no hi estiguin acollides, a produir una certa discriminació dels seus proveïdors que sí hi estiguin.

I doncs, què fem?
Valorar cada cas individualment. S’han de fer quatre números per poder saber si ens pot arribar a sortir a compte, o no, i prendre en consideració les relacions comercials que ens envolten.
A més, també hi ha empreses que per volum en queden excloses i situacions especials que en poden arribar a complicar la seva aplicació. Aquí tan sols us hem donat una pinzellada dels trets més significatius.
Els qui estigueu llegint això i sigueu clients nostres, rebreu la nostra trucada per aprofundir en el tema. Si aquest no fos el cas i desitgeu ampliar la informació, no dubteu a
contactar amb nosaltres.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin