Model 347

img9Model 347 (què hem i què no hem de fer-hi constar)

I ara que ja estem just a punt de travessar l'equador de la campanya del Mod. 347, no estarà de més repassar "què hem i què no hem" de fer constar en la referida declaració:

Contingut de la declaració anual d’operacions amb terceres persones.
(Article 33 del Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d'aplicació dels tributs).

1. Els obligats tributaris a què es refereix l’article 31.1 d’aquest Reglament han de relacionar en la declaració anual totes les persones o entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa o caràcter, amb els qui hagin efectuat operacions que en el seu conjunt per a cada una de les esmentades persones o entitats hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent. A aquests efectes, s’han de computar de forma separada els lliuraments i les adquisicions de béns i serveis.

Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, tenen la consideració d’operacions tant els lliuraments de béns i prestacions de serveis com les adquisicions d’aquests.
En els dos casos, s’han d’incloure les operacions típiques i habituals, les ocasionals, les operacions immobiliàries i les subvencions, auxilis o ajudes no reintegrables que puguin atorgar.

Amb les excepcions que assenyala l’apartat següent, en la declaració anual s’han d’incloure els lliuraments, prestacions o adquisicions de béns i serveis subjectes i no exemptes a l’impost sobre el valor afegit, així com les no subjectes o exemptes d’aquest impost.

Les entitats asseguradores han d’incloure en la seva declaració anual les operacions d’assegurança. A aquests Suplement núm. 28 Dilluns 17 setembre 2007 3867 efectes, s’ha d’atendre l’import de les primes o contraprestacions percebudes i les indemnitzacions o prestacions satisfetes i no és aplicable a aquestes operacions, en cap cas, el que disposa el paràgraf a) de l’apartat següent.

2. No obstant el que disposa l’apartat anterior, queden excloses del deure de declaració les següents operacions:

Les que hagin suposat lliuraments de béns o prestacions de serveis per les quals els obligats tributaris no van haver d’expedir i lliurar factura o document substitutiu consignant les dades d’identificació del destinatari o no van haver de signar el rebut emès per l’adquirent en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca de l’impost sobre el valor afegit.
Les operacions realitzades al marge de l’activitat empresarial o professional de l’obligat tributari.
Els lliuraments, prestacions o adquisicions de béns o serveis efectuades a títol gratuït no subjectes o exemptes de l’impost sobre el valor afegit.
Els arrendaments de béns exempts de l’impost sobre el valor afegit realitzats per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica al marge de qualsevol altra activitat empresarial o professional.
Les adquisicions d’efectes timbrats o estancats i signes de franqueig postal, excepte els que tinguin la consideració d’objectes de col·lecció, segons la definició que conté l’article 136.u.3r.a) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit.
Les operacions realitzades per les entitats o establiments de caràcter social a què es refereix l’article 20.tres de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, i que corresponguin al sector de la seva activitat, els lliuraments de béns i prestacions de serveis dels quals estiguin exempts de l’esmentat impost.
Les importacions i exportacions de mercaderies, així com les operacions realitzades directament des de o per a un establiment permanent de l’obligat tributari situat fora del territori espanyol, llevat que aquell tingui la seva seu a Espanya i la persona o entitat amb qui es realitzi l’operació actuï des d’un establiment situat en territori espanyol.
Els lliuraments i adquisicions de béns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla.
En general, totes les operacions respecte de les quals existeixi una obligació periòdica de subministrament d’informació a l’Administració tributària estatal mitjançant declaracions específiques diferents a la que regula aquesta subsecció i el contingut de la qual sigui coincident.

3. Els obligats tributaris a què es refereix del 31.2 d’aquest Reglament (Autoritats, sigui quina sigui la seva naturalesa, els titulars dels òrgans de l'Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals; els organismes autònoms i les entitats públiques empresarials; les cambres i corporacions, col·legis i associacions professionals; les mutualitats de previsió social; les altres entitats públiques, incloses les gestores de la Seguretat Social i els qui, en general, exerceixin funcions públiques, estan obligats a subministrar a l'Administració tributària totes les dades, informes i antecedents amb transcendència tributària que aquesta demani mitjançant disposicions de caràcter general o a través de requeriments concrets, i a prestar-li, a l'Administració i als seus agents, suport, concurs, auxili i protecció per a l'exercici de les seves funcions. També, els partits polítics, sindicats i associacions empresarials) han d’incloure, a més, en la declaració anual d’operacions, totes les persones o entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa o caràcter, els qui hagin efectuat adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional, que en el seu conjunt, per a cada una d’aquelles, hagin superat la xifra de 3.005,06 euros durant l’any natural corresponent, amb les següents excepcions:

a) Les importacions de mercaderies.
b) Les adquisicions de béns que suposin enviaments entre el territori peninsular espanyol o les illes Balears i les illes Canàries, Ceuta i Melilla.
c) Les que estableixen el paràgraf e) i el paràgraf i) de l’apartat 2 d’aquest article.

Així mateix, les entitats integrades en les diferents administracions públiques han de relacionar en l’esmentada declaració totes les persones o entitats a les quals hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes que, en el seu conjunt, per a cada una d’aquelles, hagin superat per la seva part la xifra de 3.005,06 euros, sense perjudici de l’aplicació en aquest supòsit de l’excepció que preveu el paràgraf i) de l’apartat anterior.

4. Els obligats tributaris a què es refereix l’article 31.3 d’aquest Reglament (societats, associacions, col·legis professionals o altres entitats que, entre les seves funcions, realitzin la de cobrament d'honoraris professionals o de drets derivats de la propietat intel·lectual, industrial, d'autor o altres per compte dels seus socis, associats o col·legiats, i les persones o entitats, incloses les bancàries creditícies o de mediació financera en general, que, legalment, estatutàriament o habitualment, realitzin la gestió o intervenció en el cobrament d'honoraris professionals o en Generalitat de Catalunya Departament de Justícia 53 el de comissions, per les activitats de captació, col·locació, cessió o mediació en el mercat de capitals) han d’incloure la declaració anual d’operacions amb terceres persones, els pagaments a què es refereix l’esmentat precepte, sempre que el total de la quantitat satisfeta a cada persona imputada hagi superat la xifra de 300,51 euros.

Euro-Comptables

Euro-Comptables

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin