Per contenir la pandèmia de COVID-19 a Catalunya es prohibeixen els desplaçaments i la circulació per les vies públiques entre la 1 i les 6 de la matinada als municipis de més de 5.000 habitants que, en els darrers set dies, presentin un índex d’incidència acumulada igual o superior a 400 casos diagnosticats per 100.000 habitants.
Aquesta prohibició també s’aplica als pobles i ciutats envoltats totalment o gairebé per municipis afectats.
La relació de municipis amb mobilitat nocturna restringida es pot consultar: https://gen.cat/restriccionsmunicipis
Si us heu de desplaçar dins l’horari restringit, per algun dels següents motius, és aconsellable que ho feu acompanyats del corresponent certificat que podeu obtindré en aquest enllaç: https://certificatdes.confinapp.cat/#/

  • Assistència sanitària urgent, assistència veterinària urgent i necessitat urgent d’anar a la farmàcia, que ha de ser a la més propera al domicili.
  • Anada o tornada del centre de treball i altres desplaçaments necessaris per motius laborals (s’hi inclouen, els desplaçaments de personal professional o voluntari degudament acreditat per prestar serveis essencials, sanitaris i socials).
  • Retorn al domicili de les activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo, de conformitat amb la Resolució SLT/2212/2021, de 13 de juliol: https://gen.cat/SLT22122021
  • Cura de menors d’edat, persones grans, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (s’hi inclouen els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior per al seu benestar emocional o de salut, quan estigui degudament justificat per professionals sanitaris o socials amb el certificat corresponent; també s’hi inclouen els desplaçaments necessaris per recollir i tenir cura de menors d’edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents).
  • Actuació urgent davant un òrgan judicial.
  • Retorn al lloc de residència habitual després d’haver fet alguna de les activitats permeses detallades anteriorment.
  • Cura de mascotes i animals de companyia durant el temps imprescindible i sempre de manera individual entre les 4 i les 6 de la matinada.
  • Causa de força major o altra situació de necessitat justificada.


.