A començaments d’aquest exercici el govern havia legislat que totes les entitats sense afany de lucre estarien obligades a presentar l’impost de societats, fossin quins fossin els seus ingressos. 

Posteriorment i després de l’enrenou generat per dita mesura, va rectificar i va fixar el límit de 50.000€ , a partir del qual hi estarien obligades. 

Ara, amb la publicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016,   i amb efectes gener 2015, han tornat a modificar el mateix fixant en 75.000€ la quantitat a partir de la qual neix l’obligació de presentar dita declaració. 

Per tant, un veritable mareig per acabar-nos quedant 25.000€ per sota del que fixava la legislació vigent fins a finals del 2014, ja que l’obligació era a partir dels 100.000€. 

Tot i així, us volem recordar que aquestes xifres tan sols fan referència a aquells ingressos propis de l’activitat que siguin susceptibles de considerar-se exempts. Per això a aquest tipus d’entitats que afecta aquesta legislació són les denominades “parcialment exemptes”. 

Cal, doncs, que tinguem ben clar que el fet de tenir ingressos per altres activitats i que aquest no estiguin sotmesos a retenció, ens obliga, tant ara com abans, a fer la corresponent declaració, des del primer cèntim que generem. 

Us fem un extracte de com a quedat publicat: 

OBLIGACIÓ DE PRESENTAR DECLARACIÓ PER ENTITATS PARCIALMENT EXEMPTES: 

Per els períodes impositius iniciats a partir de gener de 2015 els contribuents que apliquen el règim especial d’entitats parcialment exemptes estaran obligats a presentar la declaració de l’Impost quan acompleixin els següents requisits: 

— Que els ingressos torals no superin els 75.000€ 

— Que els ingressos corresponents a rendes no exemptes no superin els 2.000€ anuals. 

— Que totes les rendes no exemptes que obtinguin estiguin sotmeses a retenció. 

Amb el que podem concloure que no arribarà a aplicar-se mai el límit de 50.000€ d’ingressos totals que es preveia en l’article 124.3 de la Llei 27/2014 segons la redacció donada pel Reial Decret-Llei 1/201