Ara que qui més qui menys ja s’ha reincorporat novament a la feina i esperant que hagueu gaudit d’unes bones vacances, volem aprofitar per destacar-vos les principals novetats en l’àmbit fiscal i laboral que van entrar en vigor a començaments de juliol amb l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018.

 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  · Obligació de declarar (*)  
 • Per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball de més d’un pagador, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, rendiments del treball d’un pagador sense obligació de practicar retenció o quan aquests estiguin subjectes a un tipus fix de retenció, s’eleva el llindar de l’obligació a declarar dels 12.000 als 14.000 euros. En el cas que el contribuent s’hagués mort abans del 5 de juliol de 2018, el límit serà de 12.643 euros. 
  · Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació (*)
 • La deducció que per aquest concepte passa del 20% al 30% i la base màxima de deducció de 50.000 a 60.000 euros.
  · Deducció per maternitat (*)
 • A la minoració de la quota diferencial de fins a 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys, s’hi afegeixen fins a 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia d’aquests fills en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats.
  · Deducció per famílies nombroses o persones amb discapacitat a càrrec (**)
  · La deducció de 1.200 euros/any (2.400 en el cas de famílies nombroses de categoria especial), es veurà incrementada en fins a 600 euros/any per cada fill que formi part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigits per assolir la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.
 1. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes (**)
  L’exempció dels premis d’import íntegre igual o inferior als 2.500 euros, es modifica a:
  10.000 euros per al 2018
  20.000 euros per al 2019
  40.000 euros per al 2020

()D’aplicació amb efectes 01/01/2018 (*) D’aplicació amb efectes 05/07/2018

 1. Impost sobre Societats
  · S’amplien les facultats de l’Administració per a comprovar qualsevol circumstància relacionada amb la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible front l’Administració tributària (Art. 130 LIS); en particular les pèrdues comptables.
  · S’eximeix a les entitats de capital-risc, regulades per la Llei 22/2014, de l’obligació d’efectuar el pagament fraccionat mínim aplicable a les grans empreses, pel que fa a les seves rendes exemptes (Aquesta excepció no resultarà aplicable als pagaments fraccionats per als quals el termini de declaració hagi començat abans del 05/07/2018
 2. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
  ·Es redueix el tipus d’IVA del 21% al 10% per a l’entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació, museus, galeries d’art, pinacoteques, sales cinematogràfiques, teatres, circs, espectacles taurins, concerts i altres espectacles culturals en viu.
  ·Tributen al 4% els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial a persones en situació de dependència, quan es concedeixi una prestació econòmica que cobreixi més del 10% del preu (anteriorment aquesta exigència era del 75%)
 3. Laboral
  ·El permís de paternitat passa a tenir una duració de 5 setmanes en lloc dels 28 dies que tenia fins a la data.
  ·Amb efectes 1 d’agost de 2018, s’apuja la quota d’autònoms prop de 4 euros més al mes per aquells que cotitzen a la base mínima, ja que aquesta s’incrementa en un 1,4%. La base màxima serà de 3.803,70 euros mensuals, en lloc de la vigent fins ara de 3.751,20.

IMPORTANT: Aprofitem també per a recordar-vos que a partir de l’1 d’octubre tots els treballadors autònoms, inclosos els administradors, hauran d’incorporar-se al Sistema RED.

Per a poder-ho fer, heu de disposar d’algun dels següents sistemes d’identificació:

 1. Certificat Electrònic. El podeu obtenir clicant aquest enllaç de la web FNMT
 2. DNIe. 
 3. Cl@ve. Disponible en el següent enllaç

Un cop estigueu en disposició d’algun dels sistemes d’identificació anteriors, podreu comprovar i realitzar tots els tràmits amb la Seguretat Social mitjançant els següents enllaços:

https://sede-tu.seg-social.gob.es/wps/portal/tuss/tuss/Login/
http://www.seg-social.es/Internet_1/index.htm

Com sempre, us oferim els nostres serveis professionals a fi de resoldre-us qualsevol dubte que us pugui sorgir.