Amb data 7 d’abril de 2021 s’ha publicat l’Ordre HAC/320/2021 per la qual s’estableix un fraccionament extraordinari per al pagament de la Renda 2020.

Val a dir que únicament en podran gaudir aquells contribuents que hagin estat beneficiaris durant el 2020 de prestacions vinculades a expedients de regulació temporal d’ocupació. Aquests tindran la possibilitat de fraccionar l’import a ingressar de la Renda 2020 en 6 terminis mensuals, amb venciments des del 20 de juliol al 20 de desembre de 2021, sense pagar interessos de demora, sent alternatiu i incompatible amb el fraccionament habitual del 60-40%.

En queden especialment exclosos els treballadors desplaçats a territori espanyol (Art. 93 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques).

Requisits:

• Que siguin contribuents inclosos en ERTOs en 2020, havent percebut per això les corresponents prestacions o, en cas de declaració conjunta, quan estigui en aquest cas algun membre de la unitat familiar.

• Que no excedeixi de 30.000€ la suma dels següents components: l’ingrés de la declaració de Renda que es vol ajornar, l’import d’altres deutes respecte a les que s’hagi sol·licitat ajornament i l’import dels venciments pendents d’ajornaments concedits -tret que es tracti de deutes garantits-.

• Presentar la declaració en termini voluntari.