Amb data 19 de desembre de 2018, ha entrat en vigor l’exempció que afecta els contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent a què fa referència l’article 2 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU).
En conseqüència, els contractes d’arrendament d’habitatge als quals fa referència l’article 2 de la LAU, subscrits a partir del 19 de desembre de 2018, es troben exempts de gravamen.

Veure comunicat ATC

  1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

· Obligació de declarar ()   – Per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball de més d’un pagador, pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes, rendiments del treball d’un pagador sense obligació de practicar retenció o quan aquests estiguin subjectes a un tipus fix de retenció, s’eleva el llindar de l’obligació a declarar dels 12.000 als 14.000 euros. En el cas que el contribuent s’hagués mort abans del 5 de juliol de 2018, el límit serà de 12.643 euros.  · Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació ()
– La deducció que per aquest concepte passa del 20% al 30% i la base màxima de deducció de 50.000 a 60.000 euros.
· Deducció per maternitat () – A la minoració de la quota diferencial de fins a 1.200 euros per cada fill menor de 3 anys, s’hi afegeixen fins a 1.000 euros addicionals per despeses de custòdia d’aquests fills en guarderies o centres d’educació infantil autoritzats. · Deducció per famílies nombroses o persones amb discapacitat a càrrec (*)
– La deducció de 1.200 euros/any (2.400 en el cas de famílies nombroses de categoria especial), es veurà incrementada en fins a 600 euros/any per cada fill que formi part de la família nombrosa que excedeixi del nombre mínim de fills exigits per assolir la condició de família nombrosa de categoria general o especial, segons correspongui.

  1. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes (**)

· L’exempció dels premis d’import íntegre igual o inferior als 2.500 euros, es modifica a:
10.000 euros per al 2018
20.000 euros per al 2019
40.000 euros per al 2020

()D’aplicació amb efectes 01/01/2018 (*) D’aplicació amb efectes 05/07/2018

  1. Impost sobre Societats

· S’amplien les facultats de l’Administració per a comprovar qualsevol circumstància relacionada amb la conversió d’actius per impost diferit en crèdit exigible front l’Administració tributària (Art. 130 LIS); en particular les pèrdues comptables.
S’eximeix a les entitats de capital-risc, regulades per la Llei 22/2014, de l’obligació d’efectuar el pagament fraccionat mínim aplicable a les grans empreses, pel que fa a les seves rendes exemptes (Aquesta excepció no resultarà aplicable als pagaments fraccionats per als quals el termini de declaració hagi començat abans del 05/07/2018

4. Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

· Es redueix el tipus d’IVA del 21% al 10% per a l’entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació, museus, galeries d’art, pinacoteques, sales cinematogràfiques, teatres, circs, espectacles taurins, concerts i altres espectacles culturals en viu.
Tributen al 4% els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial a persones en situació de dependència, quan es concedeixi una prestació econòmica que cobreixi més del 10% del preu (anteriorment aquesta exigència era del 75%)

  1. Laboral

· El permís de paternitat passa a tenir una duració de 5 setmanes en lloc dels 28 dies que tenia fins a la data.
Amb efectes 1 d’agost de 2018, s’apuja la quota d’autònoms prop de 4 euros més al mes per aquells que cotitzen a la base mínima, ja que aquesta s’incrementa en un 1,4%. La base màxima serà de 3.803,70 euros mensuals, en lloc de la vigent fins ara de 3.751,20.