Permís Retribuït

Exercir el dret a vot en un dia laborable, en té inherent un altre —de dret—, el de gaudir d’un permís retribuït per a poder-ho fer.

Tot i que el mateix, pot variar depenent de quina sigui la jornada laboral:

  • Treballadors que el seu horari coincideixi en sis o més hores amb el de la votació (de 09:00 h a 20:00 h), gaudiran d’un permís retribuït de quatre hores.
  • Treballadors que el seu horari coincideixi en quatre o més hores però menys de sis, gaudiran d’un permís retribuït de tres hores.
  • Treballadors que el seu horari coincideixi en dues o més hores i menys de quatre, gaudiran d’un permís retribuït de dues hores.
  • Treballadors que el seu horari no coincideixi amb el de la votació o ho faci per un període inferior a dues hores, no tindran dret a cap permís retribuït.

Si la durada de la jornada és inferior a l’habitual en l’activitat, la durada del permís es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la dels treballadors contractats a jornada completa.

En qualsevol cas, el període horari per exercir aquest dret serà potestat de l’empresa i estarà en funció de les seves necessitats organitzatives.

En el cas dels treballadors que siguin nomenats presidents o vocals d’una mesa electoral i per a ells sigui dia laborable, gaudiran d’un permís retribuït de la jornada completa durant el dia de la votació més una reducció de la seva jornada de treball de cinc hores el dia immediatament posterior. Els suplents tindran un permís retribuït per a presentar-se en el col·legi electoral i veure si són necessaris els seus serveis. Si no ho són, hauran de reincorporar-se al seu lloc de treball. Si han d’ocupar el seu lloc en una mesa electoral per absència d’algun dels titulars, aleshores tindran dret als permisos que corresponen per ser membre d’una mesa.

Per als apoderats i els interventors, el permís només correspondrà a la jornada corresponent al dia de la votació.

L’empresa podrà requerir al treballador el corresponent justificant signat pel president de la mesa electoral.