Assessorament a Entitats i Associacions


Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s'uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d'interès general o particular i es comprometen a posar en comú llurs coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Les reformes fiscals que últimament s’estan duent a terme, tenen també en el seu punt de mira a aquest tipus d'entitats. Per tant tot apunta a que sigui aconsellable complir de forma més escrupolosa amb les obligacions establertes. 

Gestió Comptable

 • Introducció de totes les factures d’ingressos i despeses. Seguiment de l’emissió de factures
 • Introducció i anàlisi  de la comptabilitat segons el tipus i necessitat del client
 • Entrada d’assentaments comptables i tancament comptable.
 • Control dels centres de cost.
 • Confecció del balanç de situació i comptes de resultats.
 • Control pressupostari i llistats de desviacions.
 • Lliurament del Llibre del Major, del Diari i balanços finals.
 • Revisió de la comptabilitat:
 • Revisió del Major.
 • Revisió dels centres de cost.
 • Revisió del balanç de situació i comptes de resultats.
 • Assessorament per al tancament comptable.
 • Proposta de rectificacions o de millores en l'entrada d'assentaments.
 • Confecció dels Comptes Anuals: balanç de situació, comptes de resultats, estat de canvis en el patrimoni net, confecció de la memòria econòmica.
 • Confecció de la Memòria d'Hisenda: rendes exemptes i no exemptes, ingressos, despeses i inversions per projectes o activitats, aplicació de les rendes i retribucions als patrons o representants, etc.
 • Gestió econòmica i comptabilitat: definir el pla comptable, balanços i tancaments, quadre d’amortitzacions, gestió del pressupost i gestió de la tresoreria.
 • Auditories i justificació de comptes.

Gestió Fiscal


El Servei Fiscal inclou la confecció dels models tributaris que l’entitat hagi de presentar a la hisenda estatal o a les hisendes locals:

Realització i presentació dels impostos trimestrals que impliquen a l’entitat

 • Impost de Societats (IS)
 • Impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • 'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Preparació dels resums anuals, impostos i obligacions fiscals

 • Model 110. Declaracions de retencions de l'IRPF: treballadors i professionals.
 • Model 115. Declaració de retencions de l'IRPF: lloguers.
 • Model 180. Resum anual de retencions de l'IRPF: lloguers.
 • Model 190. Resum anual de retencions de l'IRPF: treballadors i professionals.
 • Model 182. Declaració de donatius..
 • Model 303. Declaració trimestral de l'impost sobre el Valor Afegit (IVA)
 • Model 390. Resum anual de l'IVA.
 • Model 210. Declaració de l'Impost de Societats.
 • Model 202. Declaració de pagaments a compte de l'Impost de Societats.
 • Model 347. Declaració anual d'operacions amb tercers superiors a 3005,06 euros.
 • Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)

Serveis d'assessorament jurídic

Assessorament i recolzament legal, ja sigui puntual o continuat, en matèries relacionades amb qualsevol dels àmbits del dret i amb els tràmits que ha de fer l'entitat.

 • Assessorament i recolzament jurídic.
 • Redacció i modificació d'estatuts.
 • Regularització de la situació legal, documental i registral de l’entitat.
 • Tràmits de constitució i dissolució d’entitats.
 • Instàncies, certificats, contractes, fiscalitat de les entitats i les seves obligacions tributàries.
 • Documentació relativa al voluntariat.
 • Assegurances per a les entitats.
 • Renovacions de Junta Directiva i comunicació al Registre.
 • Tràmits per al canvi de domicili i de denominació davant el Registre i Hisenda.
 • Revisió dels llibres oficials obligatoris.
 • Preparació i revisió de documents legals.
 • Revisió i assessorament sobre contractes de prestació de serveis, de lloguer, etc.
 • Assessorament en Protecció de dades personals.
 • Assessorament en declaració d'Utilitat Pública.

Gestió laboral

Serveis:

 • Confecció de nòmines.
 • Altes, baixes i variacions de treballadors.
 • Contractes de treball.
 • Assessorament sobre bonificacions.
 • Confecció de butlletins de cotització (TC).
 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques IRPF Trimestral i anual (models 110 i 190).
 • Certificats de Retencions de treballadors.
 • Comunicats d'accidents de treball.
 • Certificats d'atur.
 • Liquidacions i quitances

Obligacions documentals

 • Llibre de caixa (entitats sense obligació de presentar IS)
 • Llibre diari i llibre d'inventaris i comptes anuals (entitats obligades de presentar IS)
 • Llibre d'actes
 • Llibre d'associats
 • Llibre de voluntaris

Obligacions registrals

 • Presentació al Registre de la documentació
 • Certificats
 • Modificació de dades

Gestió del Voluntariat

 • Assessorament
 • Preparar la documentació necessària per gestionar el voluntariat
 • Elaboració del Llibre o registre dels voluntaris
 • Elaboració del document de compromís amb el voluntari
 • Contractar assegurança
 • Pla de voluntariat
 • Pla de formació

Assegurances de l'entitat.

Assegurança de responsabilitat Civil

Assegurança d'accidents per a voluntaris

 • Assessorament sobre el tipus d'assegurança
 • Assessorament sobre les cobertures i la normativa aplicable
 • Contractació i tramitació de l'assegurança.
 • Gestió de sinistres per a les pòlisses contractades.

Compliment de la LOPD

Llei de protecció de dades

 • Inscripció de fitxer/s en l'AEPD (Agència Espanyola de Protecció de Dades)
 • Elaboració del document de seguretat
 • Anàlisi i diagnòstic del grau actual de compliment de la Llei i de les mesures de seguretat existents.
 • Recollida d'informació necessària per a l'inici del procés d'adaptació.

Elaboració de la documentació legal necessària:

 • Document de Seguretat actualitzat sobre la base del LOPD 1720/2007
 • Manual de Protocol ARCO
 • Manual de mesures de seguretat
 • Manuals d'empleat per perfils
 • Contractes de confidencialitat amb empleats i / o usuaris
 • Contractes de confidencialitat amb encarregats de tractament i contractes de cessió de dades.
 • Clàusules i circulars informatives
 • Elaboració del cartell obligatori de zones vídeo vigilades (si fos el cas)

Compliment de la LSSICE

Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic

 • Adaptació / Revisió LSSICE lloc web
 • Inscripció AEPD fitxer formulari de contacte web
 • Redacció / Revisió Avís Legal
 • Redacció / Revisió Política de Privacitat
 • Redacció Clàusules legals formulari contacte web
 • Redacció Clàusules legals correu electrònic / publicitari
 • Model de Avís i Política de Cookies

Legislació aplicable.

Lleis que afecten a les associacions

 • Llei 4/2008 del Llibre III del Codi civil de Catalunya.
 • Estatut dels treballadors.
 • Llei del Voluntariat.
 • Llei de protecció de dades.
 • Llei de transparència.
 • Altres normes a tenir en compte.
 • Art.19.2.b Llei 9/1993 del Patrimoni cultural català.
 • Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals
 • Llei de Mecenatge
 • Qualsevol altra qüestió o dubte que tinguin les entitats.
Sol.licitar més informació

 

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin