Exempció ATC Habitatges

Amb data 19 de desembre de 2018, ha entrat en vigor l’exempció que afecta els contractes d’arrendament d’habitatge per a ús estable i permanent a què fa referència l’article 2 de la Llei d’arrendaments urbans (LAU).

En conseqüència, els contractes d’arrendament d’habitatge als quals fa referència l’article 2 de la LAU, subscrits a partir del 19 de desembre de 2018, es troben exempts de gravamen.

 

Veure comunicat ATC

Llei de Pressupostos del 2018

Ara que qui més qui menys ja s’ha reincorporat novament a la feina i esperant que hagueu gaudit d’unes bones vacances, volem aprofitar per destacar-vos les principals novetats en l’àmbit fiscal i laboral que van entrar en vigor a començaments de juliol amb l’aprovació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018.

Model 720 (Termini de presentació)

Us recordem que el propvinent 31 de març (tot i que en ser inhàbil, aquest any s’ajorna fins al 2 d’abril) finalitza el termini per a la presentació del Mod. 720, mitjançant el qual estem obligats a informar a l’Agència Tributària dels següents béns:

— Comptes en entitats financeres situades a l'estranger.

— Valors, drets, assegurances i rendes dipositades, gestionades o obtingudes a l'estranger.

— Béns immobles i drets sobre béns immobles situats a l'estranger.

Sempre que valorats cadascun dels 3 apartats per separat, algun d'ells superi els 50.000 €.

Si ja heu fet alguna declaració anterior, tan sols l’haureu de tornar a fer en el cas que en algun dels grups es produeixi un increment superior als 20.000 € respecte a l’última presentada.

Penseu que també s'impliquen als apoderats i a les persones autoritzades.

Eleccions 21 de desembre de 2017

 

  PERMÍS RETRIBUÏT

Exercir el dret a vot en un dia laborable, en té inherent un altre —de dret—, el de gaudir d’un permís retribuït per a poder-ho fer.

Tot i que el mateix, pot variar depenent de quina sigui la jornada laboral:

  • Treballadors que el seu horari coincideixi en sis o més hores amb el de la votació (de 09:00 h a 20:00 h), gaudiran d’un permís retribuït de quatre hores.
  • Treballadors que el seu horari coincideixi en quatre o més hores però menys de sis, gaudiran d’un permís retribuït de tres hores.
  • Treballadors que el seu horari coincideixi en dues o més hores i menys de quatre, gaudiran d'un permís retribuït de dues hores.
  • Treballadors que el seu horari no coincideixi amb el de la votació o ho faci per un període inferior a dues hores, no tindran dret a cap permís retribuït.

Si la durada de la jornada és inferior a l'habitual en l'activitat, la durada del permís es reduirà en proporció a la relació entre la jornada de treball que desenvolupin i la dels treballadors contractats a jornada completa.

Powered by WordPress | | Designed by: video games | Thanks to game news and Webdesign Berlin